کارگاه های آموزشی انجمن علمی کتابداری فارس تا پایان ساال 96

 

به نام خدا

در راستای اهداف انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، به منظور تقویت و توانمند سازی کتابداران و دانشجویان رشته، جلسات مختلفی جهت برنامه ریزی کارگاه های آموزشی توسط اعضای هیأت مدیره انجمن کتابداری شاخه فارس تشکیل گردید. پس از بررسی و تبادل نظر بر اساس نیاز سنجی انجام شده توسط کمیته آموزش، مصوب گردید 21 کارگاه آموزشی مطابق با جدول زیر توسط انجمن کتابداری شاخه فارس با همکاری  مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز، اداره کل  کتابخانه های عمومی فارس، دانشگاه پیام نور فارس، و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در سال تحصیلی 96-97 برگزار گردد.


برنامه کارگاه های آموزشی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس ـ 1396

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

روز

ساعت

مکان

1

لیب لنسر: کارآفرینی در دنیای اطلاعات

آقای حسین حیدری

دوشنبه 17 مهرماه

یک روزه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

2

مهارت های ارتباطی برای کتابداران

مهندس سعید خلیلی

دوشنبه 24 مهرماه

14-18

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

3

مقدمه ای بر وب معنایی

خانم پگاه تاجر

دوشنبه 1 آبان ماه

14-18

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

4

روش های"آموزش تفکر به کودکان" برای کتابداران

دکتر محبوبه البرزی

دوشنبه 15 آبان ماه

14-16

اداره کل کتابخانه های عمومی فارس

5

فهرست نویسی

دکتر طاهره جوکار

سه شنبه 16 آبان ماه

8-12

سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز

6

آموزش نرم افزار MAXQDA

دکتر فریده خلج آبادی

شنبه 29 آبان ماه

8-18

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد       دانشگاه شیراز

7

نرم افزار استناددهی Endnote

خانم نیلوفر برهمند

شنبه 4 آذرماه

14-18

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

8

روش تحقیق کمی

---

دوشنبه 13 آذرماه

8-18

دانشگاه پیام نور فارس

9

روش تحقیق کیفی

---

دوشنبه 20 آذرماه

8-18

دانشگاه پیام نور فارس

10

داوری مقالات علمی

دکتر رحمت الله فتاحی

چهارشنبه 29 آذرماه

14-18

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

11

مقاله نویسی پیشرفته

دکتر رحمت الله فتاحی

پنجشنبه 30 آذرماه

8-12

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

12

نگارش پیشینه مقالات

دکتر رحمت الله فتاحی

پنجشنبه 30 آذرماه

14-18

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

13

شیوه های استناددهی در پژوهش های علمی

دکتر محمدرضا قانع

دوشنبه 4 دی ماه

14-18

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

14

تحلیل آماری با نرم افزار LISREL (مقدماتی)

--

دوشنبه 11 دی ماه

14-18

دانشگاه پیام نور فارس

15

تحلیل آماری با نرم افزار LISREL (پیشرفته)

--

دوشنبه 18 دی ماه

14-18

دانشگاه پیام نور فارس

16

روش های مؤثر قصه گویی برای کتابداران

دکتر حسین مسنن فارسی

دوشنبه 25 دی ماه

8-12

اداره کل کتابخانه های عمومی فارس

17

مهارت های سواد اطلاعاتی

خانم شیوا رضایی

دوشنبه 2 بهمن ماه

14-18

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

18

سواد رسانه ای

دکتر حسن مقدس زاده

شنبه 7 بهمن ماه

14-18

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

19

روش های کشف سرقت علمی

خانم رضیه اسماعیل پور

دوشنبه 9 بهمن ماه

14-18

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

20

شاخص های سنجش علم

دکتر محمدرضا قانع

دوشنبه 7 اسفندماه

14-18

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

21

نظام های رتبه بندی جهانی دانشگاه ها

دکتر محمدرضا قانع

دوشنبه 14 اسفندماه

14-18

مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس

 

تمامی حقوق مطالب محفوظ است