گزارش برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی برای کتابداران

 

کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی برای کتابداران برگزار شد.

روز پنجشنبه مورخ 26 مهر ماه کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی برای کتابداران توسط انجمن کتابداری شاخه فارس در سالن اندیشگاه مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار گردید. این کارگاه با اهداف چالش های کتابداران در عصر جدید، مدیریت فردی، بیداری و آگاهی، تغییر و مدیریت آن، مسئولیت پذیری، چالش های ارتباطی، علم و هنر ارتباط مؤثر، حرفه ای کیست؟، تئوری پنجره شکسته، بهبود مستمر، مسائل ارتباطی در کتابخانه و چرخه ارتباطات با مشارکت گفتمانی و عملی کتابداران و مدرس همراه بود.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است